Planejament en tràmits

Exp. 1/18 
Modificació puntual del text refós del pla general d’ordenació urbana del terme municipal de Colera, per rectificar la distància de les edificacions secundàries a límits, en les zones del nou eixample Sant Miquel (sector III) i del Càmping Sant Miquel (sector VI). 


Exp. 5/17

Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial d’Ordenació de la Rovellada de Colera, en la zona d’equipaments.


Exp. 4/17

Aprovació inicial de la modificació puntual del Text Refós del PGOU de Colera, en l’ambit de la zona d’equipaments comunitaris esportius i recreatius.